STADGAR

Grundad 1981 
 

Uppdaterande av Årsmöte 10 februari 2024 
 

1 kap Allmänna bestämmelser 
 

1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med  ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar,  bilaga), med särskild inriktning att ge medlemmarna tillfälle att utbyta  erfarenheter, möjlighet att tävla nationellt och internationellt. 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Radiostyrda Bilar 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en  dopingfri idrott. 
 

2 § Föreningens namn m.m. 

Föreningens fullständiga namn är Furulunds RC Klubb 

Föreningens organisationsnummer är 802451-3486 

Föreningen har sin hemort/säte Furulund, Kävlinge Kommun 
 

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m. 

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som  medlemmar. 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): 

Svenska Bilsportsförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges  Riksidrottsförbund (RF). 

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund  (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall  i vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (Södra Bilsportförbundet) inom det  SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler  och beslut fattade av dessa idrottsorgan.  

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen  skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa  organ begärda uppgifter. 
 

4 § Beslutande organ 

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari  t.o.m den 31 december. 
 

6 § Firmateckning  

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter  gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer. 

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska  återrapportera till styrelsen. 
 

7 § Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet  avgivna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som  styrelsen. 
 

8 § Tvist/skiljeklausul 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i  fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar,  avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.  
 

9 § Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet  avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar  ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta  föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller  motsvarande. 

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i  ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska  omedelbart skickas till vederbörande SF. 

 

2 kap Föreningens medlemmar 
 

1 § Medlemskap 

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas  medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att  sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada  föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat  beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare. 

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som  styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen  i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de  omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.  

I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den  medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre  dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på  medlemsansökan. 

Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF. 
 

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter 

Medlem 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt  följa i 1 kap 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut, • ska betala de avgifter som beslutats av föreningen, 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap 2 §, 

• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid  upplösning av föreningen. 
 

3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former  som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga  medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för  utövande av vissa uppdrag. 

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.  

Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller  uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs  vederbörande SF:s godkännande.  

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som  administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta  SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 
 

4 § Utträde 

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har  medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen,  bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får  föreningen besluta om medlemskapets upphörande.  

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket  när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas  om att medlemskapet har upphört.
 

5 § Uteslutning m.m. 

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen,  trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.  Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet  eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat  föreningens intressen. 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att  omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex  månader från beslutsdagen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela  medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss  av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över  de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad  medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar  från dagen för beslutet skickas till medlemmen. 
 

6 § Överklagande 

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får  överklagas till vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar. 
 

7 § Medlemskapets upphörande 

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden  utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort. 
 

3 kap Årsmöte 
 

1 § Tidpunkt och kallelse 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av  mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre  veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.  Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens  hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts  om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan  förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess  medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,  verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med  styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före  årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 
 

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor  före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över  motionerna. 
 

3 § Sammansättning och beslutförhet 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får  medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. 

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är  närvarande på mötet. 
 

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

∙ att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  

∙ att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och ∙ att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.  

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 

5 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
 

§ 1 Fastställande av röstlängd
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3 Val av justeringspersoner och rösträknare
§ 4 Årsmötets behöriga utlysande
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Verksamhetsberättelse inkl ekonomi
§ 7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 8 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 9 Fastställande av medlemsavgifter
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för  kommande verksamhets-/räkenskapsår.
§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
§ 12 Val av
- Ordförande - tid 1 år
- Minst 2 ledamöter max 4 ledamöter (position kassör och sekreterare skall fyllas) - tid 2 år
- Revisor - tid 1 år
- Valberedning - tid 1 år
§ 13 Övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större  ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

6 § Valbarhet 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.  Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen. 
 

7 § Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en  tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan  framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar  utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse  med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före  mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och  förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i  klubblokal eller på annan lämplig plats. 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort  framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget  till föredragningslista behandlas. 
 

8 § Beslut och omröstning  

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning  (votering). 

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen  avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan  vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de)  som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster  förhåller sig till antalet avgivna röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än  hälften av antalet avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske  slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds  av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är  mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika  röstetal lotten avgöra. 
 

9 § Ikraftträdande 

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.
 

4 kap Valberedning 
 

1 § Sammansättning  

Valberedningen ska bestå av 1 ledamot vald av årsmötet.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet  ledamöter så bestämmer.

 

2 § Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta  arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas  arbete. 

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas  mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser.  Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med  förslag på kandidater.  

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade  medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har  föreslagits inför valberedningen. 

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt  förslag beträffande det val nomineringen avser. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap  fått kännedom om. 
 

5 kap Revision 
 

1 § Revisorer och revision 

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet  utsedda revisorerna. 

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,  årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska  vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste  verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna  revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

6 kap Styrelsen 
 

1 § Sammansättning 

Styrelsen ska bestå av ordförande samt minst 2 ledamöter, max 4 ledamöter.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och  förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

2 § Styrelsens åligganden 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och  ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas  intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

∙ se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande  regler, 

∙ verkställa av årsmötet fattade beslut, 

∙ planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta  arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan, ∙ ansvara för och förvalta föreningens medel, 

∙ fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den  utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen, 

∙ tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och ∙ förbereda årsmöte. 

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina  uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler  och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i  ordförandens ställe.  

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning. 
 

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning 

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig  att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter  ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till  sammanträde. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva  antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av  styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har  ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan  teknisk utrustning.  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll  upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd  protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 
 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper  av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller  annan utsedd person. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 
 

7 kap Övriga föreningsorgan 
 

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande  föreningsorgan 

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:  1:8 Buggy & 1:10 Buggy som ingår såväl el & nitro 

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer: Tävlings kommitté 

Styrelsen får härutöver vid behov inrätta tillfälliga kommittéer och arbets- och  projektgrupper. 
 

2 § Instruktioner 

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt,  fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har. 
 

3 § Budget och verksamhetsplan 

Sektion/kommitté för respektive idrottsverksamhet samt övriga fasta kommittéer  ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att  gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen  för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i  budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens  skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den  väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. 
 

4 § Återrapportering 

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande  underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen  fastställt i instruktion.

 

RF:s STADGAR (utdrag) 
 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och  värdegrund*  

Idrottens verksamhetsidé (2015) 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och  utvecklas under hela livet. 

Definitioner och konstateranden: 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig  folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv  års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med  vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.  

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen  möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en  del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat  vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om  prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse  som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och  föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där  elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och  livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som  bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.  

Idrotten följer  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter  (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med  funktionsnedsättning. 
 

Idrottens vision  

Svensk idrott - världens bästa Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och  förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad  idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i  världsklass.

 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all  verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  
 

Demokrati och delaktighet 

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet  innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin  verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.  
 

Allas rätt att vara med 

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina  förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön  eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i  föreningsdriven idrottsverksamhet.  
 

Rent spel 

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa  överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att  aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av  2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns  tillgänglig på www.rf.se . 

1 §* 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén,  visionen och värdegrunden.